+48 883 640 148 | chops.kalisz@gmail.com

Statut

Fundacja CHOPS / O nas / Statut

STATUT FUNDACJI
FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CHOPS
w Kaliszu

TEKST JEDNOLITY na dzień 17 lutego 2020

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

1.Krzysztof Langner zwany dalej „Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w Kalisz w dn. 2016.06.23, Fundację o nazwie: CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ CHOPS, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”.
2.Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r. Nr 46 poz.203) oraz niniejszego statutu.

&2

Fundacja posiada osobowość prawną.

&3

Siedzibą fundacji jest miasto Kalisz.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

&4

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej

&5

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
4.Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności oraz grup wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

&6

1.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki a także przystępować do spółek.
2.Oddziały, zakłady, filie fundacji muszą posiadać odrębną osobowość prawną.
3.Oddziały, zakłady, filie fundacji mogą prowadzić działalność wyłącznie w przypadku kiedy odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.
4.Do reprezentowania oddziału upoważniony jest jednoosobowo dyrektor oddziału powołany na piśmie przez Radę lub Zarząd Fundacji.
5. Oddziały, zakłady lub filie fundacji zobowiązane są co miesiąc do odprowadzania na specjalnie wydzielone konto fundacji 10% z otrzymanych darowizn, spadków, zapisów, subwencji osób trzecich, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz działalności gospodarczej.
6. Zarząd fundacji wyodrębni specjalne konto na które będą wpływały należności omówione w &6 p. 5. Rada Fundacji obowiązana jest spotkać się przynajmniej raz w roku i decyzją większości głosów rozdysponować zgromadzone na wydzielonym koncie środki. Bez decyzji Rady Fundacji środki na koncie nie mogą być używane. 7.Fundacja może powoływać do sprawnego działania przedsiębiorstwa w formie spółek: – w przypadku własnych wkładów wniesionych przez fundację do spółki – 60% udziałów obejmuje fundacja i 40% pozostały udziałowiec lub udziałowcy.
– w przypadku braku wniesienia wkładów przez fundację powołana przez fundację spółka dzieli udziały następująco: 51% udziałów obejmuje fundacja, 49% udziałów obejmuje pozostały udziałowiec lub udziałowcy.
Wypracowany zysk z udziałów w spółkach będą każdorazowo wpłacany na konto bankowe fundacji.
8. Dla sprawnego działania fundacji księgi rachunkowe oddziałów Fundacji będą prowadzone przez Biuro rachunkowe wskazane przez Fundację.
9. Dokumentacja księgowa będzie przesyłana przez oddziały do siedziby Biura Rachunkowego wskazanego przez fundację.
10. Dokumentacja przesyłana będzie do 10 każdego dnia następnego miesiąca.
11. Oddział Fundacji poinformuje odpowiedni Urząd Skarbowy o miejscu przechowywania dokumentacji księgowej.
12. Księgi rachunkowe oddziałów będą prowadzone odpłatnie na podstawie zawieranych odrębnie umów.

&7

1.Fundacja może posługiwać się skróconą nazwą fundacji CHOPS .
2.Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem CHOPS w Kaliszu, lub treści ze skróconą nazwą fundacji.

&8

1.Fundacja posiada własne, wyróżniające się logo, oraz system identyfikacyjny.
2.Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

&9

Celem fundacji jest wykonywanie zadań pożytku publicznego w zakresie:
1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2)działalności charytatywnej;
3)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
4)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
6)promocji i organizacji wolontariatu.

&10a

Fundacja realizuje swoje cele między innymi przez:
1) Prowadzenie pomocy społecznej oraz poradnictwa dla dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin biednych; działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci; organizowanie i prowadzenie pomocy społecznej; prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących;
2) Organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc rzeczowa, żywność, posiłki, przedmioty codziennego użytku i odzież, branżowe banki pomocy;
3) Organizowanie, współorganizowanie, powierzanie i wspieranie takich form niesienia pomocy jak: pomoc medyczna, rehabilitacja, leczenie, opieka medyczna, rehabilitacja, usługi opiekuńcze, pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków medycznych;
4) Organizacja koncertów, wernisaży oraz wydarzeń obejmujących działalności kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne związane z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, działalność wydawnicza, działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych;
5) Wsparcie klubów sportowych i promocja aktywnego stylu życia.
6) Organizowanie i prowadzenie zbiórek i rozdzielnictwa artykułów pierwszej potrzeby, medycznych i innych potrzebnych dla placówek rehabilitacyjnych i readaptacyjnych, leczniczych, opieki społecznej i profilaktyki oraz na cele charytatywne;

&10b

Dążąc do osiągnięcia powyższych celów, Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) – działalność nieodpłatna
2) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z) – działalność nieodpłatna
3) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E) – działalność nieodpłatna
4) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z) – działalność nieodpłatna
5) Wydawanie książek (58.11.Z) – działalność nieodpłatna
6) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z) – działalność nieodpłatna

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

&11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500zł (słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

&12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

&13

Dochody Fundacji pochodzą z:
1)darowizn, spadków, zapisów;
2)subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych
3)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4)dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
5)działalności gospodarczej prowadzonej przez wydzielone spółki
6)nawiązek
7)wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

&14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków, i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

&15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd lub przewodniczący Rady Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
&16

Zabrania się:
1.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2.Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4.Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

&17

1.Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji,
2.Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków własnych związanych z tą działalnością
3.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.
4.Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

RADA FUNDACJI
&18

1.Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków
3.W skład Rady fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4.Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję, zostały odwołane lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
6.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa śmierci członka Rady lub w wypadku odwołania.
7.Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8.W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji, stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9. Fundator nie może zasiadać Zarządzie Fundacji
10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją jednoosobowo na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
11.Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
12.Rade Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub fundatora, zgłoszony na piśmie.
13. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
14.W przypadku trudności z natychmiastowym skompletowaniem Rady Fundacji, decyzje samodzielnie może podjąć Przewodniczący Rady Fundacji.
15.Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a)pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
b)być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy
z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

&19

Do Rady Fundacji należy w szczególności:
1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
7. wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 100.000,00 zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania,

&20

Rada fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji
2.dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
3.Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

&20A

Rada Fundacji reprezentowana jest:
1.Przez Fundatora lub Przewodniczącego Rady Fundacji, jednoosobowo.
2.Przez dwóch członków Rady Fundacji działających łącznie.

ZARZĄD FUNDACJI
&21

1.Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na dwuletnią kadencję.
2.Pierwszy Zarząd oraz Pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Kolejnych członków Zarządu i Prezesów Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji
3.Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa.
4.Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez jednomyślną decyzję członków Rady Fundacji

&22

1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Zarząd działania według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
3.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
b) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
d) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;
4. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI
&23

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

&24

1.Fundacja samodzielnie nie będzie prowadzić działalność gospodarczej.
2.W celu prowadzenia działalności gospodarczej, Fundacja może powołać wyodrębnione podmioty gospodarcze w formie spółek, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

&25

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji w tym i celów Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w drodze uchwały bezwzględną większością głosów przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Połączenie z inną Fundacją

&26

1.Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
2.Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

&27

Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją, jak również podziału Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga jednomyślności i obecności wszystkich członków Zarządu i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji w trybie przewidzianym w & 18 ust. 13

&28

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
2.Likwidatorów Fundacji powołuje Rada Fundacji.

&29

Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, przy czym uchwała ta dla swojej ważności wymaga jednomyślności i obecności wszystkich członków Zarządu i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji w trybie przewidzianym w & 18 ust. 13.

&30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach lub powołanie innego stowarzyszenia lub fundacji .